FORMULARI D'INSCRIPCIÓ CASAL D'ESTIU De juliol a Setembre 2017
Un casal d'estiu divertit, creatiu i diferent a Sants
Ràtio màxim 1:10
De dilluns a divendres de 9 a 15h 
Infants de 2 a 6 anys
Dinar a càrrec de les famílies
Mirada respectuosa
Start
 
~DADES DE L'INFANT~

 
NOM *

 
COGNOMS *

 
DATA DE NAIXEMENT *

 
DESCRIU, SI VOLS, BREUMENT EL TEU FILL/A

 
~DADES PARE/ MARE/ TUTOR/A~

 
INDICA'NS EL PARENTESC *


 
NOM *

 
COGNOMS *

 
DNI *

 
DATA DE NAIXEMENT *

 
TELÈFON 1 DE CONTACTE *

 
TELÈFON 2 DE CONTACTE *

 
CORREU ELETRÒNIC *

 
ADREÇA *

 
~DADES PARE/ MARE/ TUTOR/A~

 
INDICA'NS EL PARENTESC *


 
NOM *

 
COGNOMS *

 
DNI *

 
DATA DE NAIXEMENT *

 
TELÈFON 1 DE CONTACTE *

 
TELÈFON 2 DE CONTACTE *

 
CORREU ELETRÒNIC *

 
ADREÇA *

 
~ALTRES DADES FAMILIARS~

 
NOMBRE DE GERMANS/ES

 
LLENGUA HABITUAL A CASA

 
PERSONA DE CONTACTE EN CAS D'ABSÈNCIA DELS PARES

 
TELÈFON DE CONTACTE

 
~DADES SANITÀRIES~

 
MALALTIES CRÒNIQUES? QUINES? *

 
AL·LÈRGIES? QUINES? *

 
OPERACIONS? QUINES? *

 
~ALTRES~

 
AUTORITZEU TATA INTI A FOTOGRAFIAR EL VOSTRE INFANT? *


 
AUTORITZEU TATA INTI A PUBLICAR FOTOGRAFIES DEL VOSTRE INFANT A TRAVÉS DELS NOSTRES CANALS DE COMUNICACIÓ? *


 
AUTORITZEU TATA INTI A REALITZAR SORTIDES AMB EL VOSTRE INFANT? *


 
SOBRE L'AUTORITZACIÓ DELS DRETS D'IMATGE *

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l'article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d'aquest centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills/es i hi siguin clarament identificables
     
 
MODALITAT HORÀRIA ESCOLLIDA
si tens altres necessitats consultan's!
30% de descompte per a germans/es *


 
SETMANES ESCOLLIDES *


 
ENS VOLS DEIXAR ALGUN COMENTARI?

 
~ALTRES QÜESTIONS IMPORTANTS~ *

El  pagament de la quota en funció del nombre de setmanes, es farà a Tata Ini en efectiu o tarjeta o bé  per transferència bancària en el termini de 10 dies hàbils de la sol·licitud de plaça (un cop complimentat el següent formulari) al número de compte: BBVA:
 ES9401824598650201602036.

Cal portar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a
- Fotocòpia de la targeta sanitària de l'infant
- Fotocòpia del llibre de família
- Fotocòpia del llibre de vacunes

Així com: gorra i crema solar (si cal algún material més específic l'equip educatiu ho comunicarà a les famílies amb antelació)


     
Gràcies per completar aquest typeform
Ara en pots crear el teu propi — és gratuït, senzill i bonic!
Crea un <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform